Resultats

En aquest apartat es trobarà el material de transferència, elaborat durant el projecte, on es reculliran les principals recomanacions de gestió sobre tractaments per garantir la conservació i millora de l’hàbitat en boscos de Pinus nigra mitjançant l’aplicació de les millors tècniques disponibles (BAT) de gestió Forestal Sostenible (SFM), fent compatible la conservació amb la resta de funcions del bosc (socioeconòmica i recreativa).

 

Accions de conservació

C1. Conservació i posada en valor de rodals singulars de Pinus nigra

C2. Actuacions silvícoles de millora de l’hàbitat en boscos joves i densos d’escassa vitalitat, baixa diversitat estructural i elevat risc de incendi

C3. Actuacions silvícoles de millora de l’hàbitat en boscos adults sense regeneració, d’estructura molt simplificada i baixa biodiversitat

C4. Millora de l’estructura, maduresa i biodiversitat de boscos d’estructura irregular intensament explotats i degradats

C5. Recuperació de rodals de Pinus nigra en árees afectades per grans incendis

C6. Actuacions silvícoles estratègiques per la prevenció de grans incendis forestals en els boscos de Pinus nigra

C7. Conservació de boscos de Pinus nigra adults adaptats al règim natural de focs

 

Monitorització de l’impacte de les accions del projecte

Creació del Comitè Assessor d’Experts per al seguiment tècnic de les accions

Seguiment ecològic de les actuacions de conservació

 

Accions de difusió

Visites guiades, aules i jornades de transferència i edició de material divulgatiu de petit format

Comunicacions científiques i tècniques en jornades i congressos sectorials i redacció d’articles

 

Material de divulgació

Tríptic informatiu del projecte LIFE Pinassa

Panell explicatiu de les accions de conservació de rodals singulars

Panell explicatiu de les accions de gestió per a la conservació

Panell explicatiu de les accions de gestió d’incendis i de regeneració post-incendi