C2. Actuacions silvícoles de millora de l’hàbitat en boscos joves i densos d’escassa vitalitat, baixa diversitat estructural i elevat risc de incendi

El projecte LIFE Pinassa realitzarà una regulació de la competència intraespecífica de l’arbrat en boscos de Pinus nigra que es trobin en estadis joves d’arbrat, fruit de la regeneració natural de l’espècie en antics terrenys de pastures o cultius. Aquestes estructures d’hàbitat presenten elevades densitats, constituint boscos fràgils i poc estables, amb escassa biodiversitat a causa d’una estructura molt homogènia, excessivament densa i falta de maduresa. A més, són boscos molt vulnerables a les sequeres i incendis forestals.

Objectius específics

  1. Millorar l’heterogeneïtat estructural i de composició de la vegetació, la complexitat ecològica i la biodiversitat del bosc.
  2. Condicionar el creixement del bosc per conduir cap a estadis de maduresa estructural a mitjà i llarg termini, a la vegada que s’aconsegueix una major estabilitat de l’estrat arbori en el seu conjunt i una major resistència a les sequeres.
  3. Reduir el perill d’incendis forestals d’aquests boscos i incrementar la seva resistència i resiliència enfront del canvi climàtic.
  4. Exemplificar la gestió per a la millora de boscos joves i densos d’escassa vitalitat, baixa diversitat estructural i elevat risc d’incendi, i que permeti la multifuncionalitat de l’hàbitat, compatibilitzant la conservació de l’hàbitat amb una gestió ecològica, econòmica i socialment sostenible.
  5. Elaborar material de transferència on es recullin les principals recomanacions de gestió sobre tractaments de clares de millora per garantir la conservació i millora de l’hàbitat en boscos de Pinus nigra mitjançant l’aplicació de les millors tècniques disponibles (BAT) de Gestió Forestal Sostenible (SFM), fent compatible la conservació amb la resta de funcions del bosc (socioeconòmica i recreativa)

Constitueix una acció demostrativa per a la seva aplicabilitat al conjunt dels boscos de pinassa d’aquesta estructura d’hàbitat en el conjunt de la seva distribució ibèrica. Els rodals on s’actuarà presenten un elevat valor demostratiu: es localitzaran en llocs de bona accessibilitat, són representatius de la tipologia d’hàbitat identificada, i amb totes les facilitats per a la seva posterior visita a accions de formació i divulgació.

Resultats

En el projecte es planifiquen un total 42,4ha, 18,4ha a la regió prepirinenca i central i 24ha en la meridional. Finalitzada l’Acció 3, s’han seleccionat un total de 44,4ha. La distribució per ZEC i estat d’execució es mostren a la Taula 1:

Taula 1. Distribució i estat de les Accions C2 segons Programa de conservació

ÀMBIT ZEC Superfície(ha) TREBALLS DE CONSERVACIÓ 
SuperfÍcie (ha) Estat
Prepirenaic i central ES5130028 Ribera Salada 18,89 18,89 Finalitzats
Prepirenaic i central ES5130027 Obagues riera de Madrona 6,64 6,64 Finalitzats
Meridional ES5140011 Sistema Prelitoral Meridional 18,87 18,87 Finalitzats

pinassa2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Aclarida baixa de l’arbrat preservant arbres singulars a Ribera Salada. S’ha preservat un arbre amb niu de rapinyaire i els del seu entorn per donar-li protecció.