C4. Millora de l’estructura, maduresa i biodiversitat de boscos d’estructura irregular intensament explotats i degradats

C5_irregular

El projecte LIFE Pinassa realitzarà tallades de selecció en les que s’eliminaran els individus deficients i d’escassa vitalitat i els peus que competeixen amb els arbres més vitals i s’obriran cons de regeneració (petites obertures del dosser o bosquets de menys de 1000 m2) molt adequats per promoure la regeneració de l’espècie, per a la millora de l’heterogeneïtat estructural de l’hàbitat i per afavorir la diversitat d’espècies de sotabosc. Es distribuiran dispersos aleatòriament pel rodal.

La reducció de biomassa combustible amb continuïtat vertical generarà una estructura desfavorable a la propagació d’incendis.

Objectius específics

  1. Millorar l’heterogeneïtat de la vegetació, la complexitat ecològica i la biodiversitat del bosc.
  2. Condicionar el creixement del bosc per conduir cap a estadis de maduresa estructural a llarg i mig termini, a la vegada que s’aconsegueix una major estabilitat de l’estrat arbori en el seu conjunt.
  3. Reduir el perill d’incendis forestals d’aquests boscos i la seva resiliència enfront del canvi climàtic
  4. Exemplificar la gestió per a la millora de boscos joves i densos d’escassa vitalitat, baixa diversitat estructural i elevat risc d’incendi, i que permeti la multifuncionalitat de l’hàbitat, compatibilitzant la conservació de l’hàbitat amb una gestió ecològica, econòmica i socialment sostenible.
  5. Elaborar material de transferència on es recullin les principals recomanacions de gestió sobre tractaments de clares de millora per garantir la conservació i millora de l’hàbitat en boscos de Pinus nigra mitjançant l’aplicació de les millors tècniques disponibles (BAT) de Gestió Forestal Sostenible (SFM), fent compatible la conservació amb la resta de funcions del bosc (socioeconòmica i recreativa).

Constitueix una acció demostrativa per a la seva aplicabilitat al conjunt dels boscos de pinassa d’aquesta estructura d’hàbitat en el conjunt de la seva distribució ibèrica. Els rodals on s’actuarà presenten un elevat valor demostratiu: es localitzaran en llocs de bona accessibilitat, són representatius de la tipologia d’hàbitat identificada, i amb totes les facilitats per a la seva posterior visita a accions de formació i divulgació.

Resultats

Es planifiquen un total 48ha, 22ha a la regió prepirinenca i central i 26ha en la meridional. Finalitzada l’Acció 3, s’han seleccionat un total de 39,94ha. Durant el procés de tramitació de les accions previstes s’han exclòs 2 rodals amb un total de 3,46ha, a causa dels condicionants d’execució establerts pels òrgans de gestió del Parc Natural dels Ports. La distribució de les accions per ZEC i el seu estat d’execució es mostren a la Taula 1:

Taula 1. Distribució i estat de les Accions C4 segons Programa de conservació

ÀMBIT ZEC Superfície (ha) TREBALLS DE CONSERVACIÓ
Superfície (ha) Estat
Prepirenaic i central ES0000018Prepirineu Central Català 24,08 17,1* Finalitzats
Meridional ES5140011 Sistema Prelitoral Meridional 15,86 15,86 Finalitzats

*En el procés de marcatge s’han exclòs 6,98ha de tallada per dificultat en el desembosc, repartides en diferents àrees, de pendent elevada i baixa densitat viària

 

pinassa4

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tallada selectiva i generació de fusta morta al Prepirineu Central Català