C5. Recuperació de rodals de Pinus nigra en àrees afectades per grans incendis

AGS_017

El projecte LIFE Pinassa realitzarà tractaments de suport a la regeneració natural de Pinus nigra en rodals afectats per foc d’alta densitat, on abans de l’incendi l’espècie era clarament dominant i en l’actualitat el foc ha provocat la seva substitució per quercínies.

Alguns d’aquests tractaments són:

  • Desbrossades selectives
  • Reservacions en les soques de Quercus amb abundant rebrot generat en l’incendi
  • Regeneració natural suportada

Objectius específics

  1. Millorar la regeneració de Pinus nigra en àrees afectades per grans incendis forestals que han alterat substancialment l’hàbitat i on la persistència de l’espècie està clarament en perill.
  2. Exemplificar la gestió per a la millora de boscos joves i densos d’escassa vitalitat, baixa diversitat estructural i elevat risc d’incendi, i que permeti la multifuncionalitat de l’hàbitat, compatibilitzant la conservació de l’hàbitat amb una gestió ecològica, econòmica i socialment sostenible.
  3. Elaborar material de transferència on es recullin les principals recomanacions de gestió sobre tractaments de clares de millora per garantir la conservació i millora de l’hàbitat en boscos de Pinus nigra mitjançant l’aplicació de les millors tècniques disponibles (BAT) de Gestió Forestal Sostenible (SFM), fent compatible la conservació amb la resta de funcions del bosc (socioeconòmica i recreativa).

Constitueix una acció demostrativa per a la seva aplicabilitat al conjunt dels boscos de pinassa d’aquesta estructura d’hàbitat en el conjunt de la seva distribució ibèrica. Els rodals on s’actuarà presenten un elevat valor demostratiu: es localitzaran en llocs de bona accessibilitat, són representatius de la tipologia d’hàbitat identificada, i amb totes les facilitats per a la seva posterior visita a accions de formació i divulgació.

Resultats

En el projecte es planifiquen un total 36ha, 12 ha a la regió prepirinenca i central i 24ha en la meridional. Finalitzada l’Acció 3, s’han seleccionat un total de 31,57ha. La distribució per ZEC i el seu estat d’execució es mostren a la Taula 1.

Taula 1. Distribució i estat de les Accions C5 segons Programa de conservació

ÀMBIT ZEC Superfície(ha) TREBALLS DE CONSERVACIÓN
Superfície (ha) Estat
Prepirenaic i central ES5110012 Montserrat-Roques Blanques-riu Llobregat 23,97* 10,28 Finalitzats
Meridional ES5140009 Tivissa-Vandellós_Llaberia 7,60 7,60 Finalitzats

*El rodal ha de regenerarse de forma natural a partir de punts d’expansió. Les accions sobre el matoll i altres espècies que competeixen amb Pinus nigra es realitzen en 10,28ha, a la resta del rodal no cal eliminar aquesta competència.

 

pinassa5

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Desbrossada, eliminación de matoll i peus de Pinus halepensis a Montserrat-Roques Blanques-riu Llobregat per afavorir la regeneraci­ó de la pinassa.