C7. Conservació de boscos de Pinus nigra adults adaptats al règim natural de focs

En la present acció es pretén emular la dinàmica natural del foc de baixa intensitat, com a element clau que garanteix la conservació de l’hàbitat de Pinus nigra, mantenint estructures amb baixa càrrega de combustible en els estrats inferiors i un dosser arbori vital.

Per a això s’aplicarà foc de baixa intensitat mitjançant cremes prescrites en aquelles localitzacions que presenten signes de maduresa, senyals de l’acció de focs naturals i que per contra en l’actualitat mostren una càrrega de combustible en els estrats inferiors que pugui condicionar la supervivència de l’espècie pel pas d’un foc d’origen natural o antròpic.

Objetivos específicos

  1. Preservar les característiques d’estructures arbrades adultes adaptades a un règim natural de foc en masses de Pinus nigra.
  2. Evitar la pèrdua d’aquestes estructures adultes de Pinus nigra per l’acció d’un incendi forestal en localitzacions d’alt valor ecològic i paisatgístic.
  3.  Aprofundir en el coneixement de la relació del foc amb l’espècie Pinus nigra i que permeti establir bases de gestió de l’espècie que integrin la pertorbació foc.

Resultats

En el projecte es planifiquen un total 21ha, totes elles presents a la regió meridional. Finalitzada l’Acció 3, s’han seleccionat un total de 34,14ha. La distribució de les accions per ZEC i el seu estat d’execució es mostren a la Taula 1.

Taula 1. Distribució i estat de les Accions C7 segons Programa de conservació

ÀMBIT ZEC Superfície(ha) TREBALLS DE CONSERVACIÓ
Superfície (ha) Estat
Meridional ES5140017 Serra de Montsant-Pas de l’Ase 3,74 3,74 Finalitzats
Meridional ES5140006 Serres de Cardó-El Boix 7,33 7,33 Finalitzats
Meridional ES5140009Tivissa-Vandellòs-Llaberia 4,77 4,77 Finalitzats
Meridional ES5140011 Sistema Prelitoral Meridional 18,30 18,30 Finalitzats

 

 pinassa7

 

 

 

 

 

Figura 1. Crema prescrita de l’acció C7 a Serra de Montsant-Pas de l’Ase