C1. Conservació i posada en valor de rodals singulars de Pinus nigra

El projecte LIFE Pinassa ha protegit i millorat l’estabilitat i l’estat de conservació dels rodals singulars de titularitat privada i pública, en els quals s’han identificat problemes d’estabilitat, manca d’heterogeneïtat, escassa regeneració i falta de regulació de l’ús públic

Imatge_verticalObjectius específics

  1. Millorar l’estabilitat estructural i garantir la conservació i regeneració a curt i mig termini dels petits rodals singulars de pinassa de Catalunya amb característiques extraordinàries de maduresa o que tendeixen a estructures madures excepcionals.
  2. Posar en valor els diferents serveis que poden oferir els rodals singulars a la societat: a) establiment de parcel·les permanents per al seguiment científic i aplicacions forestals, donat el seu extraordinari interès ecològic i com a reserva genètica; b) regular l’ús públic en el rodal.
  3. Exemplificar la gestió per a la preservació dels rodals singulars, com a projecte demostratiu per a la gestió de rodals singulars de l’Inventari de Boscos Singulars de la Generalitat de Catalunya.
  4. Constituir reserves genètiques que siguin incloses en el Catàleg estatal de material de base per a la producció de material forestal de reproducció (MFR).

Resultats

S’han seleccionat 174 ha de rodals singulars amb l’objectiu de destinar-los a evolució natural, sense perjudici que en determinats casos, quan les condicions tècniques ho recomanin (manca d’heterogeneïtat, problemes de competència o escassa regeneració) efectuar tractaments de millora. En el 24% s’han realitzat tractaments per millorar la conservació de l’hàbitat i la resta s’han mantingut a evolució natural segons la informació obtinguda a partir dels inventaris previs. La principal actuació realitzada ha consistit en la millora de la biodiversitat a través de la creació de fusta morta en peu (mitjançant l’anellat d’arbres vius) o al sòl (generant troncs i soques altes). En alguns casos concrets també s’han realitzat estassades selectives i en un dels rodals es va fer una aclarida selectiva per alliberar alguns peus d’especial interès (roures, grans pinasses, etc.).
En els rodals públics s’han signat acords o convenis de col·laboració mentre que en els rodals privats s’han signat 3 contractes d’arrendament per un període de 25 anys en els quals la propietat es compromet a preservar el bosc.

S’ha elaborat un Pla d’ús públic dels rodals singulars amb l’objectiu de regular l’afluència de visitants i permetre el seu seguiment científic i tècnic. Les propostes d’aquest Pla van dirigides a conèixer la situació inicial del rodal, minimitzar l’afluència de visites i disminuir el seu impacte. Per aquest motiu, i en base a la caracterització, s’han diferenciat els rodals que poden formar part dels circuits d’ús social general, els rodals als quals es pot accedir amb visites guiades i aquells restringits únicament a visites tècniques i científiques. En tots els casos, aquest pla ha estat consensuant amb la propietat.

Taula 1. Distribució i estat de les Accions C1 segons Programa de conservació

ÀMBIT ZEC Superfície(ha) TREBALLS DE CONSERVACIÓ 
Superfície (ha) Estat
Prepirenaic i central ES5130028 Ribera Salada 8,45 8,45 Finalitzats
Prepirenaic i central ES5130027 Obagues riera de Madrona 3,57 3,57 Finalitzats
Meridional ES5140011 Sistema Prelitoral Meridional 29,31* 19,45 Finalitzats

 

Figura 1. Generació de fusta morta al Sistema Prelitoral Meridional