Zones d’actuació

Natura2000

Del conjunt de superfície coberta per l’hàbitat a Catalunya, 23.058 ha (35%) estan incloses en 28 Zones Especials de Conservació (antics LIC) de la xarxa Natura 2000 de Catalunya.

Per a la realització de les actuacions de conservació, s’han escollit 10 ZEC, els quals cobreixen un total de superfície de l’hàbitat 9530* de 13.523 ha (58,5% de la superfície de l’hàbitat en els 9 ZEC), als quals es suma un petit rodal singular no cartografiat al ZEC de Serres de Cardó-el Boix; en total, els 10 ZEC que es mostren a continuació:

La superfície total de l’hàbitat 9530* a Espanya és de 281.806 ha segons l’Atles dels Hàbitat d’Espanya (març de 2005). La superfície total coberta per boscos dominats per Pinus nigra subsp. salzmanni a Espanya se situa en les 625.000 ha (SECF, 2010. Situació dels boscos i del sector forestal a Espanya. Informe 2010). A Catalunya cobreixen una superfície significativa, amb 66.304 ha de boscos purs i 79.798 ha de boscos mixtos amb dominància de l’espècie.

DistribucioPinassa