C3. Actuacions silvícoles de millora de l’hàbitat en boscos adults sense regeneració, d’estructura molt simplificada i baixa biodiversitat

L’actuació bàsica consistirà en l’obertura de petits buits en el dosser, de menys de 1000 m2 generant cons de regeneració molt adequats per a l’espècie i assegurar la conservació de les pinedes de Pinus nigra garantint la regeneració natural suficient de la pinassa com a espècie dominant i que condiciona en major mesura l’estructura de l’hàbitat. La regeneració natural de l’espècie en moltes zones del seu hàbitat de distribució és inexistent o molt limitada a causa de processos històrics, sobretot en aquelles on la gestió passada va ser intensa i els arbres planters, que han de garantir la sostenibilitat del Pinus nigra, no presenten les millors característiques per garantir una regeneració vital en el futur.

Objectius específics

  1. Fomentar la regeneració natural en tres rodals de Pinus nigra adults d’estructura regular, on la massa ja presenta símptomes de maduresa i no hi ha regeneració que garanteixi la sostenibilitat a llarg termini de l’hàbitat dominat per la pinassa.
  2. Millorar l’heterogeneïtat de la vegetació, la complexitat ecològica i la biodiversitat del bosc.
  3. Exemplificar la gestió per a la millora de boscos joves i densos d’escassa vitalitat, baixa diversitat estructural i elevat risc d’incendi, i que permeti la multifuncionalitat de l’hàbitat, compatibilitzant la conservació de l’hàbitat amb una gestió ecològica, econòmica i socialment sostenible.
  4. Elaborar material de transferència on es recullin les principals recomanacions de gestió sobre tractaments de clares de millora per garantir la conservació i millora de l’hàbitat en boscos de Pinus nigra mitjançant l’aplicació de les millors tècniques disponibles (BAT) de Gestió Forestal Sostenible (SFM), fent compatible la conservació amb la resta de funcions del bosc (socioeconòmica i recreativa).

Constitueix una acció demostrativa per a la seva aplicabilitat al conjunt dels boscos de pinassa d’aquesta estructura d’hàbitat en el conjunt de la seva distribució ibèrica. Els rodals on s’actuarà presenten un elevat valor demostratiu: es localitzaran en llocs de bona accessibilitat, són representatius de la tipologia d’hàbitat identificada, i amb totes les facilitats per a la seva posterior visita a accions de formació i divulgació.

Resultats

En el projecte es planifiquen un total de 68ha, 54ha a la regió prepirinenca i central i 14ha en la meridional. Finalitzada l’Acció 3, s’han seleccionat un total de 51,62ha. Durant el procés de tramitació de les accions previstes s’han exclòs un total de 6,67ha, a causa dels condicionants d’execució establerts pels òrgans de gestió del Parc Natural dels Ports. La distribució per ZEC de les accions i el seu estat d’execució es mostren a la Taula 1:

Taula 1. Distribució i estat de les Accions C3 segons Programa de conservació

ÀMBIT ZEC Superfície(ha) TREBALLS DE CONSERVACIÓ 
Superfície (ha) Estat
Prepirenaic i central ES5130028 Ribera Salada 4,20 4,20 Finalitzats
Prepirenaic i central ES5130027 Obagues riera de Madrona 3,66 3,66 Finalitzats
Prepirenaic i central ES5130010- Serra de Boumort-Collegats 24,33 22,00* Finalitzats
Meridional ES5140011 Sistema Prelitoral Meridional 2,15 2,15 Finalitzats
Meridional ES5140009Tivissa-Vandellós-Llaberia 17,28 17,28 Finalitzats

*En el procés de marcatge s’han exclòs 2,33ha per dificultat en el desembosc

 

pinassa3

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tallada preparatòria de l’arbrat a la Serra de Boumort-Collegats